Hulp nodig?

Artikel 1: Algemeen
In deze algemene voorwaarden worden volgende definities gebruikt:
-Track42: Track42 BV, Handelskaai 48 Brussel, BE0733.762.636
-Opdrachtgever: een partij die bij Track42 een opdracht geeft.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Track42 en de opdrachtgever. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van een gesloten overeenkomst indien en voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen is overeengekomen. Het door de opdrachtgever zonder voorbehoud accepteren van een aanbieding of offerte, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een deel van deze algemene voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet. Track42 kan en mag voor de uitvoering van een overeenkomst derden inschakelen zonder hiervoor de opdrachtgever te raadplegen. Onderhavige algemene voorwaarde blijven onverkort van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes
Een prijsopgave op bestek is zonder verbintenis.
Een prijsopgave zal niet bindend zijn indien slechts een gedeelte van de opdracht mag uitgevoerd worden. Aan de gemaakte prijsopgave kunnen dan geen rechten meer worden ontleend.
Annulering van de opdracht door opdrachtgever is slechts mogelijk op voorwaarde dat die nog niet begonnen is met de uitvoering ervan. Indien de opdracht al is ingepland, zullen mogelijk annuleringskosten aangerekend worden.
Tenzij anders bepaald in de prijsopgave/contract, zullen alle overeengekomen prijzen jaarlijks worden aangepast om de stijgende werkingskosten te dekken. Deze verhoging mag op jaarbasis niet meer bedragen dan de aanpassing aan de index van de consumptieprijzen + 1%.

Artikel 3: Informatie
Track42 verstrekt de diensten binnen de grenzen van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Daarbij heeft Track42 het recht te vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Track42 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijke onjuiste uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de opdrachtgever.

Artikel 4: Levering
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Track42 op de afgesproken dag en tijd, toegang krijgt tot plaats(en) en apparatuur waar(op) de werkzaamheden verricht moeten worden. Track42 zal levering van goederen en/of diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dit op grond van de huidige stand van de techniek. Goederen worden vervoerd op kosten en op eigen risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens nodig voor het uitvoeren van een opdracht door Track42, tijdig aan Track42 worden verstrekt. Indien dit, naar het oordeel van Track42, onvoldoende is gebeurd, kan Track42 de levering opschorten. De al gemaakte kosten worden in rekening gebracht. Het risico van diefstal, verlies door brand of waterschade et cetera, van goederen van de opdrachtgever die zich bij Track42 bevinden, blijft bij de opdrachtgever berusten. De opdrachtgever is verplicht deze goed en adequaat te verzekeren. Track42 is bevoegd om vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
De eindverantwoordelijkheid voor een volledige en recente back-up van gegevens en programma’s ligt steeds bij de opdrachtgever. Track42 kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche verwacht mag worden. Doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door zijn grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, wordt aansprakelijkheid van Track42 beperkt tot het bedrag van de nettoprijzen van de relevante geleverde zaken en/of uitgevoerde relevante werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, is Track42 nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Track42 gesloten verzekering. De opdrachtgever verliest diens rechten jegens Track42 en is zelf aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Track42 tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien deze schade is ontstaan:
-door ondeskundig gebruik door de opdrachtgever en/of
-doordat de opdrachtgever niet conform de adviezen of instructies van Track42 heeft gehandeld en/of
-doordat de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig informatie aan Track42 heeft doorgegeven en/of
-doordat de opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de opdrachtgever onderhoud of werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd of toegevoegd, zonder vooraf via e-mail toestemming van Track42 ontvangen te hebben.

Artikel 6: Overmacht
Geen van beide partijen is tegenover de andere aansprakelijk voor een vertraging of niet-uitvoering van haar verbintenissen indien deze te wijten is aan overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn oorlog, oproer, rellen, ontploffingen, stakingen of sociale conflicten, gebreken in de apparatuur van de andere partij, defecten in de telecommunicatie- en IT-apparatuur van derden of de onmiddellijke beëindiging door een leverancier van de samenwerking tussen Track42 en deze leverancier, zonder dat deze beëindiging het gevolg is van een materiële tekortkoming van Track42. Indien overmacht een partij belet om haar verbintenissen krachtens deze Overeenkomst gedurende een ononderbroken periode van meer dan drie (3) maanden na te komen, dan kan de andere partij de samenwerking beëindigen zonder vergoeding.

Artikel 7: Gegevensbescherming
Elke partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens elke toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze overeenkomst worden verwerkt. De opdrachtgever blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor Track42 krachtens de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de partijen dat, wanneer de wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is, de opdrachtgever optreedt als de verantwoordelijke van de verwerking en Track42 optreedt als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van deze overeenkomst verwerkt dienen te worden zoals deze termen gedefinieerd zijn in de wetgeving inzake gegevensbescherming. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat Track42 het recht heeft om persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van deze overeenkomst. De opdrachtgever zal zijn werknemers op de hoogte brengen van het feit dat hun persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst. De opdrachtgever en zijn respectieve werknemers hebben het recht om hun gegevens te inspecteren, corrigeren en verwijderen zoals vastgelegd door de toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming. Track42 zal geen persoonsgegevens meedelen aan andere derde partijen (i) dan aan onderaannemers of derde partijen aan wie dergelijke mededeling noodzakelijk is voor het verstrekken van de diensten of (ii) tenzij en voor zover dit vereist wordt door een bevoegd autoriteit. Indien Track42 persoonsgegevens dient mee te delen aan een of meer van zijn onderaannemers, dan dient het met deze onderaannemers passende contractuele beschermingsmaatregelen te nemen om te voorzien in een adequate bescherming voor de persoonsgegevens die ze krachtens deze overeenkomst verwerken. Track42 zal in elk geval de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het ongeoorloofd gebruik of de ongeoorloofde mededeling van persoonsgegevens te vermijden.

Artikel 8: Klachten
De opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van goederen, deze te controleren op zichtbare gebreken. Indien zichtbare gebreken of onvolkomenheden worden geconstateerd, dan dient dit binnen de 24 uur via e-mail aan Track42 gemeld te worden. Track42 zal ontvangst van een klacht onmiddellijk via e-mail bevestigen. Overige klachten dienen binnen twee werkdagen na levering via e-mail aan Track42 gemeld te worden. Indien klachten niet binnen de hierboven genoemde termijnen zijn gemeld aan Track42, dan wordt verondersteld dat de levering goed is uitgevoerd. Klachten geven geen recht op betalingsvermindering en/of -uitstel. Indien de goederen en/of diensten na levering van aard of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, dan vervalt elk recht op klacht. Retourzendingen aan Track42 zijn enkel toegestaan indien Track42 daar vooraf schriftelijke goedkeuring aan verleend heeft.

Artikel 9: Betaling
Betaling geschiedt conform de betalingsvoorwaarden van de factuur.
Voor consumenten: elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldatum, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar. Wanneer een factuur onbetaald blijft, zeven dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €50. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het interest verlies en de eigenlijke gerechtskosten. Voor zakelijke klanten (iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor beroepsmatige doeleinden producten of diensten verwerft of gebruikt): indien de opdrachtgever niet tijdig betaald, dan:
-zijn alle verschuldigde sommen van rechtswege duidelijk opeisbaar, niettegenstaande alle vroegere verleende termijnen.
-is de opdrachtgever van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een vertragingsintrest verschuldigd van 1% per maand met een minimum van €20 per maand. Een begonnen maand wordt gezien als een volle maand. -heeft Track42 het recht voor iedere bijzondere herinnering, €30 aan administratiekosten aan te rekenen.
-is de opdrachtgever gehouden de buitengerechtelijke kosten te vergoeden aan Track42, met een minimum van €75.
-heeft Track42 het recht om zonder ingebrekestelling naar zijn inzicht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, al dan niet met eis tot schadevergoeding.
-houdt Track42 de eigendomsrechten op het geleverde tot het moment dat alle openstaande vorderingen voldaan zijn.
Alle door Track42 voorgelegde facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid
Zowel de opdrachtgever als Track42 duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen. De partijen verbinden zich ertoe de gegevens waartoe zij toegang hebben niet aan derde partijen mee te delen, deze informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst en dergelijke gegevens alleen mee te delen aan werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is en op voorwaarde dat dergelijke partijen gebonden zijn door verplichtingen tot geheimhouding die in wezen vergelijkbaar zijn met deze bepaling. De partijen zorgen voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

Artikel 11: Personeel
Track42 behoudt zich het recht voor te bepalen welke consultant wordt toegewezen aan een opdracht, alsook om deze consultant te veranderen gedurende de opdracht. De consultants van Track42 kunnen nooit beschouwd worden als werknemers van de opdrachtgever. In overeenstemming met Artikel 31 § 1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers, mogen de opdrachtgever, diens werknemers of agenten geen instructies geven aan werknemers van Track42 en dienen ze zich ervan te onthouden om enige vorm van gezag over de werknemers van Track42 uit te oefenen. De gevolgen van een overtreding van dit verbod zijn voor rekening van de opdrachtgever. De partijen aanvaarden en erkennen uitdrukkelijk dat de tussen hen tot stand gebrachte relatie een relatie is van twee onafhankelijke rechtspersonen. De partijen nemen alle wettelijke, sociale, fiscale en commerciële verplichtingen in acht die van toepassing zijn op onafhankelijke ondernemingen. Iedere partij verbindt zich ertoe om gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot een (1) jaar na de beëindiging ervan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, geen medewerkers van deze andere partij, die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken waren, rechtstreeks of onrechtstreeks (bv. als consultant, onafhankelijk adviseur, via een vennootschap etc.) te werk te stellen. In geval van schending van deze bepaling, zal de partij die deze bepaling geschonden heeft een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de andere partij ten belope van het brutojaarloon (met inbegrip van alle voordelen waarop de betreffende werknemer gerechtigd was en de werkgeversbijdragen) dat resp. de jaarlijkse waarde van de fees die deze andere partij verschuldigd was voor de desbetreffende medewerker op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst resp. samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 12: Intellectuele rechten
Elke partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in deze overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene partij aan de andere partij. Het is verboden de intellectuele eigendomsrechten van een partij zonder de uitdrukkelijke toestemming van die partij te vervreemden, verpanden of over te dragen aan derden. Voor zover toepasselijk, kent Track42 voor de duur van de overeenkomst aan de opdrachtgever bij wijze van dienstverlening wel een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht toe om de vermelde toepassing voor zijn of hun eigen interne zakelijke doeleinden te gebruiken (“Gebruiksrecht”). Bij beëindiging van de overeenkomst loopt het Gebruiksrecht ten einde. De opdrachtgever dient zich ervan te onthouden om (i) de toepassing te gebruiken voor andere doelstellingen dan waarvoor het Gebruiksrecht verkregen werd, of om (ii) de toepassing op een manier te gebruiken die niet strookt met het normale gebruik van de toepassing. Track42 behoudt zich tenslotte het recht voor om (i) updates, upgrades en nieuwe versies van de Software te implementeren, eventueel tegen betaling van de toepasselijke prijzen en om (ii) zonder vergoeding, de toegang tot de toepassing voor een redelijke termijn op te schorten voor onderhouds- of installatiedoeleinden, bij voorkeur buiten de werkuren. In dit laatste geval zal
Track42 de opdrachtgever tijdig informeren en de impact zoveel mogelijk beperken.

Artikel 13: Bevoegde rechter
Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbank in Brussel is bevoegd.

Artikel 14: Ondertekening
In het geval een ondertekend exemplaar meegedeeld wordt via e-mail met een “.pdf” of “.jpeg” gegevensbestand of via een andere exacte kopie, zal de erin opgenomen handtekening een geldige en bindende verbintenis creëren in hoofde van de ondertekenaar (of in wiens naam en voor wiens rekening de handtekening werd geplaatst) met dezelfde waarde, kracht en effect alsof ze origineel was.

Artikel 15: Volledige overeenkomst
Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst en vervangt, annuleert en/of vernietigt alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot de aangelegenheden die erin behandeld worden.